Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Levelezés ÁSZ vizsgálat ügyében

Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Kati!

Szomorúan és megdöbbenéssel olvastam Jegyző úr tegnapi levelét, majd a honlapon és egyéb felületeken közzétett ezzel kapcsolatos sajtóhírt a mai napon.

Azt gondolom ez nagyon rossz hír minden tekintetben, nem csak azért, mert meg kell válnunk egy elkötelezettnek megismert kollégától, hanem az ezt kiváltó okok létrejötte miatt különösen. 
Mint képviselő szeretném kérni, hogy a testület és az intézményvezetők részvételével kapjunk az ÁSZ vizsgálat lezajlott folyamatáról, annak céljáról, megállapításairól, és a mulasztásokról, a mulasztást elkövetőkről, a hibák utólagos megoldási tervéről a felelősök megnevezésével részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást. 

Nagykovácsi 2021. február 12.

Köszönettel, Kósa Emőke, képviselő

 


 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Polgármester asszony megbízásából válaszolok az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos levelére. Az ellenőrzés célja a magyarországi önkormányzatok és hivatalaik integritásának – korrupció elleni védettségüknek – az értékelése. Az ÁSZ e témakörben 2020 tavaszán lefolytatott egy reprezentatív vizsgálatot, amely érintette Nagykovácsit is. A bekért dokumentumok ellenőrzése során feltárt hiányosságot megszüntettük és ennek tényét az ÁSZ elnöke nyugtázta. Ezt követően indult a minden önkormányzatra kiterjedő vizsgálat, amelynek során ugyanazokat a dokumentumokat kellett volna megküldenünk, amiket fél évvel azelőtt ellenőriztek.

A mulasztásom abban állt, hogy ezeket az iratokat ismételt kérésre sem küldtem el, hanem kétszer is megjelöltem a korábbi feltöltés paramétereit. Hibás döntésem azt eredményezte, hogy Nagykovácsi a legrosszabb megítélés alá került. A felelősség egyedül az enyém, aminek következményeként lemondtam tisztségemről. A mulasztás pótlására, a negatív értékelés kijavítására utóellenőrzés keretében lesz lehetőség. Az ellenőrzés részletei az ÁSZ honlapján, a január 29-i jelentésben találhatóak.

Nagykovácsi 2021. február 15.

Üdvözlettel
Papp István
jegyző
 


 

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Jegyző úr, tisztelt Képviselők!

2021. február 11-én Jegyző úr rövid levelében értesített bennünket lemondásának tényéről és ahhoz szűkszavú magyarázatot is adott. Majd 2021. február 12-én az Önkormányzat kommunikációs felületén rövid sajtóközleményben is hírül adatott ez az esemény. Természetszerű, hogy ezek után mindenki erről érdeklődik, sőt több honfitársunk komoly kutatómunkát is végzett arról, hogy valójában mi is történhetett és ezt közzé is tették a lehetséges fórumokon. 
Mint Nagykovácsi Képviselő-testületének tagja írásban azzal a kéréssel fordultam Polgármesterünkhöz, mint a település vezetőjéhez, hogy részletes beszámolót készítsen a kialakult helyzet előzményeiről és felelőseinek megnevezéséről, továbbá a helyzet megoldásának tervéről. 2021. február 15-én egy szűkszavú választ kaptam Jegyző úrtól, melyet Polgármesterünk kérésére írt.

Szeretném jelezni, hogy ezt a választ nem fogadom el, több okból:

  • Polgármesterünket szólítottam meg a kérdéssel, és így - tekintettel arra, hogy a település ügyeivel kapcsolatos mindennemű ügyben ő az egyszemélyes felelős vezető, egyúttal a Jegyző lemondását elfogadó - így ebben a kérdésben tőle vártam választ.
  • A Jegyző úr által írott levél nem tartalmazza teljeskörűen a kérdésekre adott választ és nem csatol dokumentumokat.
  • Hiányolom továbbá, hogy egy ilyen horderejű vizsgálatra vonatkozóan - mellyel kapcsolatosan az ÁSZ oldalán nyilvánossá tett dokumentumok alapján meglehetősen sok irat keletkezhetett, levélváltások történtek, illetve bizonyos települési szabályzati dokumentumok javítása is szükségessé vált egyetlen előterjesztésben sem értesültünk az elmúlt év folyamán. Holott a témában való kutatásaim alapján látható, hogy jellemzően több településen is tájékoztatják a testületet egy ilyen volumenű vizsgálatról, annak eredményeiről, különösen akkor, ha a vizsgált dokumentumokban javítást kell eszközölni.

Eddigi képviselői tapasztalataim is azt mutatják, hogy itt Nagykovácsiban is rendszeresen került elénk ilyen jellegű beszámoló - intézmények szabályszerű működésének ellenőrzéséről és az Önkormányzat belső ellenőrzésének eredményei is. Ennek alapján azt gondolom, hogy ez most kifejezetten nem maradhat el és mindenképpen nyilvánosságot is kell adni neki.

Sajnálatosnak találom, hogy a Jegyző Úr válaszából feltáruló, lemondásához vezető "ügy" mennyire szerencsétlen, és elsősorban nem szakmai hibáról, hanem adminisztratív jellegű problémáról volt szó, mellyel kapcsolatosan bizonyára körültekintőbben kellett volna cselekedni - gondolom több felszólító levél is érkezett, elsősorban a település vezetőjéhez, a Polgármesterhez.

Azt gondolom Papp István Jegyző úr személyében egy, a hivatal gondos vezetését közel 8 éve ellátó szakembertől válunk meg, akinek a munkájával kapcsolatosan ezidáig nem volt probléma. Így a humánus magatartás is azt mondja, hogy ha már sajtóközlemény formájában világgá kürtöltük az egyébként senki egyszerű állampolgárnak fel nem tűnő hírt, akkor járjunk el gondosan és tisztességet megadva.

Fentiek alapján kérem tehát Polgármester Asszonyt a feltett kérdésre vonatkozó teljeskörű beszámolóját megadni szíveskedjen, nem kifejezetten nekem, hanem nyílt előterjesztés formájában mindenki számára. 
Nagykovácsi, 2021 február 17.

Köszönettel, 
Kósa Emőke, képviselő

 


 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Állami Számvevőszék jelentése ügyében írt leveledre és az abban megfogalmazottakra az alábbiakban reagálok.
Napokig vártam a válaszadással, mert többször átolvasva leveledet, mélységesen meglepődtem azon a tudatlanságon, amiről tanúbizonyságot tesz. Arra jutottam, hogy vagy súlyos tájékozatlanság vezet így félre, vagy valamiféle politikai szándék vezérel, holott Nagykovácsi nem lehet politikai csatározások helyszíne sem most, sem később.

Először is nem gondolhatod komolyan, hogy érzékeny munkajogi kérdésekről nyilvános diskurzust fogunk folytatni. Egyrészt méltatlan lenne egy olyan munkavállalóval szemben, aki 8 éven át jegyzőként szolgálta településünket, másrészt komoly jogi akadályokba is ütközik, így felhívom a figyelmedet arra, hogy a téma Facebookon történő taglalása munkajogi problémákat is felvet a tisztességesség mellett. Biztosíthatlak arról, hogy amíg én leszek Nagykovácsi polgármestere, addig minden munkatársunkat megvédjük attól, hogy munkavállalói jogai sérüljenek a nyilvánosság előtt.

Képviselő Asszony! Minden képviselő tudja, hogy veszélyhelyzet idején a Képviselőtestület nem hívható össze, nem hozhat döntéseket, így az a követelésed, miszerint nyílt előterjesztést várnál tőlem a témában, jogi keretek között nem értelmezhető és nem is elvárható.

Végezetül: mindannyiunk közös feladata és felelőssége a józan helyzetkezelés. A mulasztás kapcsán mindvégig kettős felelősségről beszélsz, vagyis a mulasztást a polgármester és a jegyző közös felelősségeként próbálod beállítani politikai tőkét remélve ebből. Amennyiben az ÁSZ jelentését nem csak felületesen olvasod át, hanem mélyrehatóan tanulmányozod az ellenőrzés tételes ismertetését is, a felelősségi körök kapcsán további kérdésed nem lesz.

Most nem lehet más a cél, mint a veszteség minimalizálása mind emberi, mind a település megítélését illetően. Higgadtan és a legmagasabb szakmai elvárásokat szem előtt tartva: azonnali belső ellenőrzést rendeltem el az önkormányzat működését illetően és személyesen kerestem meg az Állami Számvevőszék illetékes vezetőjét a dokumentáció pótlása és az újraminősítés kapcsán. Kérem, legyél ebben partner Te is, és tegyél meg mindent annak érdekében, hogy Nagykovácsi ne politikai csatározások színtere legyen egy ilyen sajnálatos hiba kapcsán. Köszönöm, ha számíthatok Rád ebben!

Nagykovácsi, 2021. február 24. 

Üdvözlettel,

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.
Telefon: 06-26/555-009/105

 


 

Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Kati!

Köszönöm válaszodat, mindamellett, hogy nem erre számítottam.

Először is szeretném kérni, hogy a továbbiakban mellőzzed velem szemben ezt a kioktató hangvételt. Tény, hogy még nincsen képviselői gyakolatom, és talán nem ismerem 100%-ban a protokoll minden részletét, de mindezidáig nagy tisztelettel és alapossággal igyekeztem ezt a munkát végezni, irányodban és képviselőtársaim, illetve a hivatal dolgozói irányában maximális tisztelettel viseltettem. Politikai aspektusokat sohasem vetek fel és a jövőben sem tervezem, tehát ezt az általad felhozott gondolatmenetet is tegyük félre. Teljes mértékben egyetértünk abban, hogy egy település vezetésének és mindennapjainak ügye távol kell essen a politikai nézetektől.

Néhány tényt szeretnék felidézni: 
2021. február 11. Nagykovácsi honlapján és FB oldalán megjelenő sajtóközlemény: 

"Lemondott Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának jegyzője, mivel az Állami Számvevőszék vizsgálata kapcsán súlyos adminisztratív mulasztást követett el. A határidő elmulasztása miatt Nagykovácsi hátrányos megítélésben részesült.
A jegyző lemondását Kiszelné Mohos Katalin polgármester elfogadta, és megkezdték a dokumentáció pótlását."

 

2021. február 12. Kósa Emőke FB oldal az önkormányzati sajtóközlemény megosztása mellett: 

"Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Kati!
Szomorúan és megdöbbenéssel olvastam Jegyző úr tegnapi levelét, majd a honlapon és egyéb felületeken közzétett ezzel kapcsolatos sajtóhírt. 
Azt gondolom ez nagyon rossz hír minden tekintetben, nem csak azért mert meg kell válnunk egy elkötelezettnek megismert kollégától, hanem az ezt kiváltó okok létrejötte miatt különösen. 
Mint képviselő szeretném kérni, hogy a testület és az intézményvezetők részvételével kapjunk az ÁSZ vizsgálat lezajlott folyamatáról, annak céljáról, megállapításairól, és a mulasztásokról, a mulasztást elkövetőkről, a hibák utólagos megoldási tervéről a felelősök megnevezésével részletes írásbeli és szóbeli tájékoztatást. 
Köszönettel, Kósa Emőke, képviselő
2021. 02.11."

Fentiekből látható, hogy nem taglaltam érzékeny munkajogi kérdéseket a facebookon. A jövőben sem kívánok taglalni. Jegyző úr kapcsán a nyilvánosságra hozott részletekkel éppen azt szerettem volna elérni, hogy kiderüljön a lakosság számára, hogy nem az integritás kérdésével volt baj, hanem egy "egyszerű" adminisztrációs hiba történt. Véleményem szerint ez azért fontos, mert most már mindenki tudja, hogy a települési integritás mit jelent. Így a mulasztás kapcsán felmerülhet a lakosságban az is, hogy ezek a dokumentumok nincsenek meg, nem készültek el. Ez lényegesen nagyobb hiba lett volna, mint a szürke valóság, ami konkrétan Gödöllő városával is hasonlóan megesett. Sajnálom tehát, hogy kérésemet rosszindulatú tolakodásnak vetted, holott elsősorban az Önkormányzatot, a Hivatalt védené és Jegyző úr méltó távozását jelentheti egy nyílt előterjesztés. Ez tehát hivatali ügyekkel kapcsolatosan feltett kérdés volt. 
Igen, még én is tisztában vagyok azzal, hogy a pandémiás helyzetben hogyan működünk, de szóbeli kapcsolattartás jó ideje van online módon- melyről igen gyakran posztolsz is az FB-n, illetve a nyílt előterjesztés azt jelenti, hogy a többihez hasonlóan felkerül a honlapra, ahol minden érdeklődő áttekintheti. Mi véleményezzük, elfogadjuk és te polgármesterként, egyszemélyes döntési felelősséggel elfogadod. Így működünk már jó ideje és minden bizonnyal még sokáig. Tehát nem ördögtől való dolgot kértem, csak nyíltságot, olyan mértékben, amit a dolog megkövetel.

Örvendetes hír, hogy az általad azonnal elrendelt belső vizsgálat feltárja az eljárási hibákat, és teljes mértékben nyugodt vagyok affelől, hogy az újabb ÁSZ vizsgálat mindent rendben fog találni. De nem látom be, miért ne értesülhetne minderről a lakosság is?  

Fentiek alapján kérem tehát továbbra is a lakosság tájékoztatását. 
Nagykovácsi, 2021 február 25.

Tisztelettel, Kósa Emő, képviselő
 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!